وبینار بینش خوشبختی
Read More
ویدئو

وبینار “بینش خوشبختی”

وبینار "بینش خوشبختی" وبینار فوق به درخواست آکادمی کوچینگ فارسی زبان ها و همکاری خانم پریسا پوران کوچ بین المللی تهیه شده. بینش پروسه ی آگاهانه ناظر بودن به موضوعات می باشد و بینش خوشبختی نگاهی...

Read more