پریسا پوران | Parisa Pouran

 , روانشناس Psychologist ،
واقعیت درمانگر Reality Therapist،
کوچ حرفه اى Professional Certified Coach | PCC؛
از آکادمى International Coach Federation | ICF،

عضو انجمن بین المللى کوچینگ “ICF”،
مدرس کوچینگ در آکادمی  FCA،
نویسنده و مشاور

سخنى با شما:

تا اینجا چطور بوده؟
زندگی‌تان را می‌گویم!
همان گونه است که  می خواستید؟
جایــی کــه در حــال حاضــر در زندگــی هســتید، مثل تمام روزهــایی  کــه رفت، خواهــند گذشــت. این کــه چه گونــه و بــا چــه هزینــه ای بگــذرند و چــه دســتاوردهایی داشــته باشنــد، مهم تریــن موضوعــات زندگــی هســتند. موضوعاتــی کــه ســال ها قبــل، ســؤال های زندگــی ام بودنــد و رســیدن بــه جوابشــان موهبت هــای زندگــی ام شــدند.
اگر شما فردی هستید که از داستان زندگی تان رضایت دارید از صمیم قلبم به شما تبریک میگم.
اگر شما رضایت قلبی در تمامی ابعاد زندگیتان ندارید ولی تمایل آن را دارید تا قصه تان را به گونه ای تغییر دهید که نقشتان نقش اول و تاثیر گذار زندگیتان شود من با کمال میل می توانم در این راه آگاهی که زندگیم را متحول کرد را با شما در میان بگذارم و همراهیتان کنم تا زندگی طبق ارزش های زندگیتان را تحقق ببخشید.

Parisa-Pouran-p