وبینار بینش خوشبختی
ویدئو

وبینار “بینش خوشبختی”

وبینار “بینش خوشبختی”

وبینار فوق

به درخواست آکادمی کوچینگ فارسی زبان ها و همکاری خانم پریسا پوران کوچ بین المللی تهیه شده. بینش پروسه ی آگاهانه ناظر بودن به موضوعات می باشد و بینش خوشبختی نگاهی است به جنبه های تازه ای از درک خوشبختی. داستان از جایی شروع میشود که فردی هدفی را در زندگیش مشخص میکند و با رسیدن به آن خودش را فرد خوشبختی میداند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *